Skip to main content

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA SKARGI/REKLAMACJI

Klient Banku Spółdzielczego w Różanie, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

 

 1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.  Do złożonej skargi/reklamacji Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem reklamacji.


 2. Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.


 3. Klient może złożyć skargę reklamację w formie:
  • listownie w formie pisemnej na adres placówki bankowej;
  • osobiście w formie pisemnej lub ustnej w placówce bankowej;
  • przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej, z wyjątkiem reklamacji dotyczących kart płatniczych.


 4. Skargi/reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia tj.: Bank Spółdzielczy w Różanie 06-230 Różan, ul. Wileńska 2, 06-225 Rzewnie 45, 06-231 Młynarze ul. Ostrołęcka 7B.


 5. Treść skargi/reklamacji pisemnej klienta powinna zawierać:
  • imię i nazwisko lub nazwę klienta;
  • adres korespondencyjny;
  • dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  • oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  • własnoręczny podpis klienta.


 6. Dodatkowo w celu ułatwienia identyfikacji klienta, formularz skargi może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub REGON.


 7. Formularz skargowy/reklamacji dostępny jest na stronie internetowej Banku: www.bsrozan.pl.


 8. Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.


 9. Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, podpisaną zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku.


 10. Skarga/reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.


 11. Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Bank udziela odpowiedzi w formie pisemnej na wskazany przez klienta adres korespondencyjny.


 12. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu informuje klienta o:
  • przyczynie opóźnienia;
  • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
  • wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.


 13. W przypadku, o którym mowa w pkt.12, termin rozpatrzenia reklamacji/skargi przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni od daty jej otrzymania.
  W  przypadku niedotrzymania któregoś z w/w terminów reklamacje uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.


 14. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/reklamacji wysyłane jest do klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z klientem, przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę/reklamację w innej formie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.


 15. Bank nie pobiera opłat za przyjęcie i rozpatrzenie skargi/reklamacji.


 16. Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
  • Wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku lub Zebrania Przedstawicieli Banku; Złożenie odwołania jest możliwe:
   - listownie w formie pisemnej na adres placówki bankowej;
   - osobiście w formie pisemnej w placówce Banku.
   Złożenie odwołania jest możliwe w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Banku odpowiedzi na złożoną reklamację. Bank rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia pisma od Klienta. Odpowiedz na odwołanie przesyłana jest do Klienta Banku w formie pisemnej na wskazany przez klienta adres korespondencyjny.
  • Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich (przysługuje klientowi posiadającemu status konsumenta) w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępnego na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
  • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego;
  • Rzecznika Finansowego w celu rozpatrzenia sprawy lub przeprowadzenia postępowania polubownego (w przypadku klienta będącego osobą fizyczną);
  • Miejskich i powiatowych Rzeczników Konsumenta;
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych - w przypadku nieuwzględnienia wniosku o realizację prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.


 17. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Plac Obrońców Warszawy 1, skr. Poczt. 419, 00-950 Warszawa. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Banku do Komisji Nadzoru Finansowego.