Skip to main content

Inf. dotycząca dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ar. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz.U.z 2015 r. poz. 128) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (Regulamin). Posiadacz rachunku na prawo złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek wypadek śmierci wypłaty określonej kwoty pieniężnej po smierci Posiadacza rachunku.

Dyspozycja wypłaty dotyczyć może posiadanych rachunków - oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej oraz wskazywać jako zapisobiorców: małżonków, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo.

Kwota wypłaty bez względu na liczbę ydanych poleceń (Dyspozycji) wypłaty, nie moż być wyzsz niż dwudziestokrotne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posidacza rachunku.

W przypadku złożenia większej liczby poleceń (dyspozycji), jeśli łączna suma wypłat pzekracza limit o którym była mowa w zdaniu poprzednim polecenie wydane później ma pierszeństwo przed  złożonym wsześniej. Posiadacz rachunku może w każdym razie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierszeństwa są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza rachunku.

Kwota wypłacna w takim trybie nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku tj. nie powiększa ani nie pomniejsza naleznego spadku.

Wrazie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą Państwu pracownicy Banku.