Dyspozycja na wypadek śmierci

Informacja o możliwości wydania dyspozycji na wypadek śmierci

Oraz o treści art. 56. Ustawy Prawo bankowe.

1.  Posiadacz rachunku indywidualnego może złożyć w Banku pisemne polecenie dokonania, po swojej śmierci, wypłaty z rachunku osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu określonej kwoty. Kwota wypłacana nie wchodzi do spadku
po Posiadaczu.

2.  Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadającej  na ich rzecz kwoty w bez przeprowadzenia postepowania spadkowego, po przedłożeniu skróconego aktu zgonu Posiadacza. Jeżeli łączna kwota przypadająca tym osobom przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn ( określonej odrębnymi przepisami ) należy przedłożyć takie zaświadczenie
z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku lub o zwolnieniu od podatku.

3.  W razie śmierci posiadacza rachunku indywidualnego, Bank wypłaci z tego rachunku koszty pogrzebu Posiadacza w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku osobie, która przedłoży skrócony odpis aktu zgonu Posiadacza oraz oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, wystawione na osobę żądającą wypłaty.

4.  W przypadku jeśli Posiadacz nie wskazał w Dyspozycji na wypadek śmierci osób uprawnionych, o których mowa w ist.1 niniejszego paragrafu, wypłata salda rachunku dokonywana jest przez Bank na rzecz spadkobierców Posiadacza po przedłożeniu:- prawomocnego ( zaopatrzonego w klauzulę prawomocności ) postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

-   postanowienia sądu o dziale spadku lub zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców
o podziale sum ulokowanych na rachunku,

- aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z informacją o zarejestrowaniu go w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia.

5.  W przypadku śmierci Posiadacza, Bank na wniosek organu emerytalno–rentowego dokona zwrotu kwoty  świadczenia, które nie przysługiwało za okres po śmierci. Posiadacza rachunku, o ile środki te nie zostały wypłacone przed otrzymaniem przez bank wniosku na rzecz osób uprawnionych, o czym bank jest zobowiązany w takich wypadkach w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o dokonanie zwrotu poinformować ten organ wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.

Ustawa – Prawo bankowe  „….Art. 56.

1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie Bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.