Skip to main content
 • Dyspozycja na wypadek śmierci

  Dyspozycja na wypadek śmierci

  Informacja o możliwości wydania dyspozycji na wypadek śmierci oraz o treści art. 56. Ustawy Prawo bankowe.

  1. Posiadacz rachunku indywidualnego może złożyć w Banku pisemne polecenie dokonania, po swojej śmierci, wypłaty z rachunku osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu określonej kwoty. Kwota wypłacana nie wchodzi do spadku
   po Posiadaczu.
  2. Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadającej  na ich rzecz kwoty w bez przeprowadzenia postepowania spadkowego, po przedłożeniu skróconego aktu zgonu Posiadacza. Jeżeli łączna kwota przypadająca tym osobom przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn ( określonej odrębnymi przepisami ) należy przedłożyć takie zaświadczenie z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku lub o zwolnieniu od podatku.
  3. W razie śmierci posiadacza rachunku indywidualnego, Bank wypłaci z tego rachunku koszty pogrzebu Posiadacza w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku osobie, która przedłoży skrócony odpis aktu zgonu Posiadacza oraz oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, wystawione na osobę żądającą wypłaty.
  4. W przypadku jeśli Posiadacz nie wskazał w Dyspozycji na wypadek śmierci osób uprawnionych, o których mowa w ist.1 niniejszego paragrafu, wypłata salda rachunku dokonywana jest przez Bank na rzecz spadkobierców Posiadacza po przedłożeniu:- prawomocnego ( zaopatrzonego w klauzulę prawomocności ) postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
   1. postanowienia sądu o dziale spadku lub zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale sum ulokowanych na rachunku,
   2. aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z informacją o zarejestrowaniu go w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia.
  5. W przypadku śmierci Posiadacza, Bank na wniosek organu emerytalno–rentowego dokona zwrotu kwoty  świadczenia, które nie przysługiwało za okres po śmierci. Posiadacza rachunku, o ile środki te nie zostały wypłacone przed otrzymaniem przez bank wniosku na rzecz osób uprawnionych, o czym bank jest zobowiązany w takich wypadkach w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o dokonanie zwrotu poinformować ten organ wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.

  Ustawa – Prawo bankowe  „….Art. 56.

  1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie Bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
  2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
  3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
  5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
  6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

  Bank Spółdzielczy w Różanie
  Ulica Wileńska 2
  06-230 Różan

  Telefon: 29 766-92-20
  Fax: 29 767-91-10

  Wykaz kontaktów telefonicznych w Placówce BS Różan:

  • Sekretariat - 29 766-92-20 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Faks - 29 767-91-10
  • Prezes Zarządu - 29 766-97-70
  • Główna Księgowa - 29 767-91-11
  • Sala operacyjna (oszczędności rozliczenia) - 29 767-91-13, 29 767-91-15
  • Kredyty - 29 767-91-16 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Księgowość - 29 767-91-12
  • Inspektor Danych Osobowych Wiktoria Dąbek - 29 767-91-18 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  Punkt kasowy Młynarze

  Ostrołęcka 7B
  06-231 Młynarze
  29 768-00-31

  Punkt kasowy Rzewnie

  06-225 Rzewnie 45
  29 761-34-48

  Znajdziesz nas też tutaj