Skip to main content

LOKATA DOPŁATA

LOKATA DOPŁATA

LOKATA DOPŁATA umożliwi Ci dokonywanie dopłat do kwoty jaką zdeponowałeś na początku. Jeśli zechcesz zdeponować kolejną nadwyżkę pieniężną, nie musisz zawierać z Bankiem kolejnej umowy - możesz zwiększyć kwotę istniejącej już lokaty.

INFORMACJE
- Minimalna kwota – 1000 zł
- Zmienna stopa procentowa
- produkt odnawialny - kiedy kończy się umowa możesz wybrać pieniądze lub automatycznie przedłużymy lokatę na następny okres
- Możliwość dopłaty kapitału w dowolnej kwocie (powyżej 50 zł)
- Brak wymogu posiadania innych produktów w banku
- Darmowy przelew środków na rachunek prowadzony w BS Różan przy likwidacji lokaty
- Darmowa wypłata gotówki przy likwidacji lokaty
- Brak limitu maksymalnej kwoty zgromadzonej na lokacie
- Lokata gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny – więcej o BFG (link do informacji o BFG)*


KORZYŚCI:
Szeroka dostępność
 – dzięki niskiemu wkładowi lokata jest dostępna nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami
Pewność zysku – z góry wiesz, ile otrzymasz odsetek, jeżeli dotrzymasz lokatę do końca okresu umownego
Wygoda – aby przedłużyć lokatę na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku – lokata zostanie odnowiona automatycznie


Korzyści z posiadania w Banku lokaty DOPŁATA:
- Lokata ‘Dopłata' otwierana jest na okres umowny 6 lub 12 miesięcy.
- Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty „Dopłata" wynosi 1000 zł.
- Lokata „Dopłata" charakteryzuje się możliwością dokonywanie wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego.
- Wpłaty uzupełniające można wnosić w wysokości nie niższej niż 50 złotych.
- Lokata „Dopłata" oprocentowana jest według zmiennej stawki oprocentowania, określonej Uchwałą Zarządu Banku, naliczanej w stosunku rocznym.
- Odsetki naliczane są za każdy dzień utrzymania lokaty. Jako podstawę do obliczeń odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w miesiącu, a w roku 365 dni.
- Wpłaty uzupełniające oprocentowane są od dnia ich wpływu/wpłaty na rachunek lokaty „Dopłata" prowadzony w Banku.
- Jeżeli po upływie okresu umownego Lokata „Dopłata" nie zostanie zlikwidowana, odnowiona jest na kolejny taki sam okres, przy czym:
a) za początek kolejnego okresu umownego, przyjmuje się dzień odpowiadający datą dniowi otwarcia lokaty,
b) lokata zostaje odnowiona na warunkach obowiązujących w dniu jej odnowienia.
- W przypadku zerwania lokaty Bank nie nalicza odsetek za okres od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje wypłata środków, do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie.

*Depozyty oraz środki gromadzone na rachunkach oszczędnościowych w Banku Spółdzielczym w Różanie gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancją objęte są środki pieniężne zgromadzone przez jedną osobę do równowartości 100 tysięcy euro. W przypadku rachunku wspólnego, każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Ochronie podlegają imienne depozyty walutowe i złotowe:
- osób fizycznych
- osób prawnych
- jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
- szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Więcej informacji: https://www.bfg.pl/