Skip to main content

Indywidualne Konto Emerytalne

Dlaczego warto otworzyć IKE? 

System emerytalny w Polsce zbudowany jest, od czasu reformy emerytalnej dokonanej przez rząd Jerzego Buzka, na trzech filarach. Jeden, obowiązkowy wcześniej dla wszystkich ZUS, został zastąpiony przez dwa nowe - obowiązkowe filary (ZUS i OFE). Pojawił się także całkowicie nowy trzeci filar - dobrowolny, obejmujący: IKE - Indywidualne Konta Emerytalne, IKZE - Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz PPE - Pracownicze Programy Emerytalne.

O ile, na nasze środki zgromadzone w ZUS czy OFE, czyli - w konsekwencji, na nasze świadczenia z tych dwóch instytucji, największy wpływ ma państwo, o tyle - IKE, IKZE i PPE działają na innych zasadach i w oparciu o inne regulacje. Nie mamy zatem wpływu na nasze składki odprowadzane do ZUS czy OFE (także na sposób ich lokowania), ale możemy mieć wpływ na to, co i w jaki sposób odłożymy i będziemy pomnażać na przyszłą emeryturę samodzielnie zakładając IKE i przyjmując odpowiednią (mniej lub bardziej ryzykowną) strategię inwestycyjną.

IKE funkcjonują w oparciu o przepisy „Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego". Ustawa ta przewiduje możliwość samodzielnego gromadzenia oszczędności na emeryturę w jednej z pięciu grup podmiotów do których należą: domy maklerskie, banki, firmy ubezpieczeniowe, TFI i PTE. Decydując się na założenie IKE sami zatem wybieramy odpowiednią dla nas instytucję, czyli w konsekwencji - formę inwestycji i to, czy będziemy zarządzać naszymi środkami samodzielnie, czy też nie.

Podstawowe IKE atuty to bardzo niski koszt obsługi takiego rachunku, oraz - co ważniejsze - realny wpływ na własne oszczędności.

Decydując się na IKE myślimy o przyszłości. IKE posiadają szereg atutów, z których możemy korzystać już dziś. Wymieniając główne zalety IKE maklerskiego, nie sposób pominąć preferencji podatkowych dla oszczędzających na IKE. Ulga w „podatku Belki", możliwość odpisywania wpłat na IKZ od podstawy opodatkowania, elastyczność w zakresie wpłat, wyjątkowo korzystne zasady dziedziczenia środków i możliwość wycofania środków nawet przed emeryturą (jeśli zaistnieje taka potrzeba), stanowią dodatkowe i ważne zachęty do tego, aby zadbać o własną przyszłość i dodatkową emeryturę już dziś.

Co to jest i dlaczego warto otworzyć IKE?

Głównie zalety IKE to:
- zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura dzięki długotrwałemu oszczędzaniu,
- opłacalność - dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki). Posiadacz IKE osiąga większy zysk niż  z innych form oszczędzania,
- elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
- zwolnienie z podatku od spadku,
- brak kosztów związanych z prowadzeniem rachunku.

System emerytalny w Polsce zbudowany jest, od czasu reformy emerytalnej dokonanej przez rząd Jerzego Buzka, na trzech filarach. Jeden, obowiązkowy wcześniej dla wszystkich ZUS, został zastąpiony przez dwa nowe - obowiązkowe filary (ZUS i OFE). Pojawił się także całkowicie nowy trzeci filar - dobrowolny, obejmujący: IKE - Indywidualne Konta Emerytalne, IKZE - Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz PPE - Pracownicze Programy Emerytalne.

Decydując się na IKE myślimy o przyszłości. IKE posiadają szereg atutów, z których możemy korzystać już dziś. Wymieniając główne zalety nie sposób pominąć preferencji podatkowych dla oszczędzających na IKE. Ulga w „podatku Belki", możliwość odpisywania wpłat na IKE od podstawy opodatkowania, elastyczność w zakresie wpłat, wyjątkowo korzystne zasady dziedziczenia środków i możliwość wycofania środków nawet przed emeryturą (jeśli zaistnieje taka potrzeba), stanowią dodatkowe i ważne zachęty do tego, aby zadbać o własną przyszłość i dodatkową emeryturę już dziś.

Kto może otworzyć IKE

Zgodnie z Ustawą, IKE mogą otwierać osoby 16-letnie osoby fizyczne. W praktyce  wymagane jest ukończenie 18 lat. Rachunki IKE mogą posiadać zarówno rezydenci, jak i nierezydenci. Nie ma górnego limitu wieku, w którym możemy założyć IKE (mogą je zakładać nawet emeryci - należy pamiętać jednak o minimalnym okresie oszczędzania). Każdy możne posiadać tylko jedno konto IKE, ale wolno je zmieniać, przenosić i przekształcać. W przypadku IKE nie można założyć konta na zasadzie współwłasności, ale można ustanowić do rachunku pełnomocnika.

Limity wpłat

Limit wpłat na IKE jest określany kwotowo na dany rok. Suma wpłat na IKE w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W roku 2015 limit wpłat wynosi 11.877,00 zł. Do limitu wpłat do IKE nie są wliczane tzw. „wypłaty transferowe". Jeśli przeniesiemy na IKE nasze środki z PPE (Pracowniczy Program Emerytalny), nie obniża to limitu wpłat na IKE za ten rok. Na wysokość dostępnego limitu wpłat nie wpływają również otrzymywane przez nas dywidendy, odsetki od obligacji czy też wartość przydzielonych nam praw poboru.

Ile kosztuje IKE

Otwarcie rachunku IKE - 0 zł
Prowadzenie rachunku IKE - 0 zł