Polityka informacyjna

Bank Spółdzielczy w Różanie zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego przejętymi  przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. przedstawia poniższe dokumenty:*Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Różanie, wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 67/BS/2013 z dnia 30.10.2013 r., zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/BS/2013 z dnia 05.11.2013 r. (z późniejszymi zmianami)

Polityka informacyjna
Banku Spółdzielczego w Różanie


§ 1
1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Różanie, zwanego dalej Bankiem określa
zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i
ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji
ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.
2. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:
1) Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
2) opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi
rodzajami ryzyka;
3) zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami;
4) opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka;
5) przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu
poszczególnych rodzajów ryzyka;
6) Zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku.
7) Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych
w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww.
wynagrodzenie.
8) Wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku
zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie
płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby.
9) Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym
roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w
ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania
ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały
podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości
10) Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w
minionym roku – według uznania Banku.
11) inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ogłaszania
informacji o charakterze ilościowym i jakościowym w sprawie adekwatności
kapitałowej.
3. Zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę
Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.
4. Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Głównego Księgowego na
zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki.
5. Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 30 dni od
zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w
formie papierowej w Banku Spółdzielczym w Różanie, ul. Wileńska 2, w pokoju Prezesa
Zarządu lub w Sekretariacie w godzinach od 8:00 do 15:00
.


§ 2
1. Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku.
2. Zespół ds. ryzyk, analiz i sprawozdawczości przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej
Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia
każdego roku.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki
informacyjnej.
§ 3
Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera
Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej.

Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki wynagrodzeń oraz informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z polityką informacyjną Banku Spółdzielczego w Różanie według stanu na dzień 31-12-2017r.

Zestawienie terminów płatności aktywów i pasywów.

Polityka stosowania zasad zarządzania ładem korporacyjnym w BS w Różanie.

Oświadczenie Zarządu BS w Różanie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Struktura organizacyjna BS w Różanie

Polityka informacyjna BS w Różanie

Ocena stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Różanie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 w związku z art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1988 z późn. Zm.)

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej