Komunikaty Banku Spółdzielczego w Różanie

e-Składka - proste płatności z ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składowego. Informacje o numerze rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr. tel., 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018 r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i pełnej kwocie.

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, o wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy do spraw ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka


Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej

Rozwój bankowości elektronicznej, w tym dynamicznie rozwijającej się bankowości internetowej, opartej na elektronicznym przetwarzaniu danych, pociąga za sobą wzrost liczby różnorodnych form przestępczej aktywności wymierzonej przeciwko bezpieczeństwu danych, zagrażających bezpieczeństwu finansowemu na rynku usług bankowych, w szczególności bezpieczeństwu środków zgromadzonych na rachunku bankowym, do których dostęp możliwy jest na odległość za pomocą urządzeń takich jak komputer, telefon itp.

Nie ulega wątpliwości, że skala zagrożeń przestępczością w  bankowości elektronicznej będzie wciąż rosła wraz z nieuniknionym, dalszym rozpowszechnianiem się usług bankowości elektronicznej.

Nie można pominąć faktu, że na rozmiar przestępczości w elektronicznym obrocie bankowym ma również wpływ zachowanie indywidualnych uczestników rynku finansowego, którzy nie zawsze w  dostatecznym stopniu są świadomi istniejących zagrożeń. Często nie posiadają też wiedzy o tym, jak mogą się przed nimi bronić.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą zamieszczoną w linku poniżej. Znajdą tam Państwo omówienie  podstawowych zagrożeń oraz zasad zapewnienia bezpieczeństwa w bankowości internetowej.

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej


Komunikat 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

Zgodnie z art.38b ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity DZ.U. 2000 r. Nr 9, poz.131 z
późniejszymi zmianami) Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie  oświadcza,
iż Bank Spółdzielczy uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania
depozytów.

Informujemy, że od dnia 28 luty 2013 roku obowiązuje podwyższony limit
gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta. Zgodnie
z art. 23 ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym objęte są
środki do równowartości w złotych 100.000 EURO w 100%.

Środki, co do których orzeczono prawomocnym wyrokiem, że pochodzą z
przestępstwa przewidzianego w art. 299 Kodeksu karnego, czyli z tzw.
prania brudnych pieniędzy nie mogą zostać wypłacone. Wypłaty zostają
zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Bank Spółdzielczy w Różanie pragnie poinformować Klientów naszego Banku o wynikach
osiągniętych wg stanu na 30-09-2018 r.:

Uznany łączny kapitał 9473 tys. zł

Suma bilansowa netto 75472 tys. zł

Wynik finansowy netto 395 tyś. zł

Łączny współczynnik kapitałowy 38,81 %

Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA) 0,66 %


Komunikat 2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

Rejestr  transakcji pow. 15 000 EUR
Uprzejmie informujemy Klientów, iż w Banku Spółdzielczym w Różanie prowadzony jest rejestr transakcji przekraczających równowartość 15 000 EUR.
Dane w nim zawarte objęte są tajemnicą bankową. W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, pracownik Banku ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.
*Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu( Dz.U rok 2003,nr 153, poz. 1505).


Komunikat 3 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

KWOTA ZAPISU NA WYPADEK ŚMIERCI
Jeżeli śmierć posiadacza rachunków oszczędnościowych nastąpiła np. w lipcu 2014 roku bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę nie wyższą niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. nieprzekraczającą jednak wysokości środków na rachunku - osobie, którą posiadacz rachunku wskazał w umowie.
Kwota ta wynosi : 20 x 4.921,30 zł = 98426 zł
* kwota ustalona w oparciu o przepis art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz Komunikat Prezesa GUS z pażdziernika 2018 r.


Komunikat 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

KWOTA WOLNA OD ZAJĘCIA NA PODSTAWIE SĄDOWEGO LUB ADMINISTRACYJNEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO

  • Środki pieniężne na rachunkach  oszczędnościowych jednej osoby ,niezależnie od liczby zawartych umów wolne są od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do  wysokości 75% minimalnego wynagrodzenie za pracę.
  • Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2017r. to kwota 2.000,00 (dwa tysiące złotych)( Dz. U .Nr 200,poz1679, z póz. zm.122).

Od dnia 08 wrzesnia 2016r. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego obowiązuje w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie.


Komunikat 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

WYPŁATY GOTÓWKOWE POWYŻEJ 20 000 PLN
Celem zapewnienia wszystkim naszym Klientom szybkiej i sprawnej obsługi kasowej prosimy o zgłaszanie (awizowanie) z dwudniowym wyprzedzeniem wypłat gotówkowych kwot powyżej 20 000 PLN w placówce Banku prowadzącej rachunek.


Komunikat 6 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie w sprawie stosowania Zasad Dobrej Praktyki Bankowej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 23/BS/2009 w dniu 8 kwietnia 2009r., Bank Spółdzielczy w Różanie przyjął do stosowania Zasady Dobrej Praktyki Bankowej.
Bank, będąc instytucją zaufania publicznego, w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w Zasadach dobrej praktyki bankowej z uwzględnieniem zasad: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.
Poniżej przekazujemy do wiadomości informacje o Komisji Etyki Bankowej, Arbitrze Bankowym i Sądzie Polubownym.

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze). Bankowy Arbitraż Konsumencki jest członkiem sieci FIN-NET, czyli założonej przez Komisję Europejską transgranicznej sieć rozpatrywania skarg pozasądowych dotyczących usług finansowych, funkcjonującej w oparciu o sieć krajowych pozasądowych systemów rozstrzygania sporów wynikłych z korzystania przez konsumentów z usług finansowych, zwłaszcza bankowych, ubezpieczeniowych oraz dotyczących rynku papierów wartościowych.
Za konsumenta uznawana jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Wszczęcie postępowania następuje tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Wniosek o wszczęcie postępowania musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany do Arbitrażu pocztą na adres:
Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
telefon (0-22) 48 68 400

Sąd Polubowny

Sąd Polubowny rozstrzyga spory o prawa majątkowe pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami, może także rozstrzygać spory o prawa majątkowe pomiędzy innymi podmiotami.
Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich
Ul.Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel.022/ 48 68 415
Fax 022/48 68 403

Komisja Etyki Bankowej
Komisja jest powołana do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej.

Komisja wydaje oceny w przypadku rozpatrywania spraw z zakresu zachowań banków we wzajemnych relacjach z innymi bankami oraz poszanowania zasad uczciwej konkurencji w prowadzonej przez banki promocji i reklamie oferowanych usług. Komisja wydaje także oceny o charakterze ogólnym na tle analizy zdarzeń występujących na rynku finansowym, które w opinii Komisji wymagają wydania oceny, a także na podstawie problemów zgłaszanych w listach przez Klientów.

Komisja składa się z 20-35 członków powoływanych w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Każdy bank może zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Komisji.
Szczegółowe informacje na temat Komisji Etyki Bankowej na stronie: www.zbp.pl.


Komunikat 7 Zarządu Banku Spółdzielczego w Różanie

Szanowni Państwo,

W dniu  24 października 2011 r weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych(Dz. U. z 2011r. Nr 199 poz.1175 z pożn zm.)). Stanowi ona implementację unijnej Dyrektywy 2077/64/We parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych z dnia 13 listopada 2007r.
Ustawa przewiduje wiele korzyści dla klientów, w tym wprowadza szeroki dostęp do informacji dla użytkowników usług płatniczych oraz jednolite zasady dotyczące wykonywania usług płatniczych na terenie rynku europejskiego.

Zgodnie z w/w ustawą banki jako dostawcy usług płatniczych mają obowiązek dostosować swoją działalność oraz zapisy regulacji do przepisów ustawy do dnia 24 października 2012r.

W związki z powyższym zostaną wprowadzone zmiany do regulacji Banku Spółdzielczego w Różanie.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy:
*rozszerzono zakres informacji przekazywanych Klientom w związku z realizacją transakcji płatniczych( dotyczy opłat, kursów walut),
*nałożono na Bank obowiązek stosowania 2 miesięcznego dla osób fizycznych,(1miesięcznego dla klientów instytucjonalnych)okresu wypowiedzenia umowy,
*wprowadzono obowiązek dostarczenia Klientowi, w każdym czasie i na jego żądanie postanowień umowy,
*możliwość dostarczenia pocztą elektroniczną informacji o zmianach regulacji,
*szczegółowo opisano zasady i tryb realizacji transakcji płatniczych9przelewy, transakcje kartami, operacje wykonane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej),sposoby ich autoryzacji przez Klientów  oraz odwołania autoryzowanych zleceń płatniczych,
*szczegółowo określono zasady odpowiedzialności banku za nieterminowe lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej klienta,
*zmodyfikowano zasady realizacji polecenia zapłaty.

Wszystkie te, korzystne dla Klientów zmiany zostaną wdrożone w Banku Spółdzielczym w Różanie, poprzez dostosowanie do zapisów ustawy stosownych Regulaminów.
W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, należy złożyć w Banku pisemne oświadczenie o braku akceptacji i wypowiedzeniu zawartej z Bankiem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia kosztów z tym związanych.
Mamy nadzieję, że proponowane zmiany przyczynią się do jeszcze większego zadowolenia z naszych usług.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1681
1 USD3.6615
1 CHF3.6836
1 GBP4.6007
więcej