INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA SKARGI/REKLAMACJI

Klient Banku Spółdzielczego w Różanie, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

Klient Banku Spółdzielczego w Różanie, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1) W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Do złożonej skargi/reklamacji Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem reklamacji.
2) Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
3) Klient może składać skargę/reklamację w formie:
1) pisemnej – papierowej, telefaksowej ;
2) osobiście – w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem przyjmującym skargę/reklamację.
4) Skargi /reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia tj: Bank Spółdzielczy w Różanie,06-230 Różan, ul. Wileńska 2; 06-225 Rzewnie 45; 06-231 Młynarze ul. Ostrołęcka 7A.
5) Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
6) Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, podpisaną zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku.
7) Skarga/reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.
8) Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Bank udziela odpowiedzi w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.
9) W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje klienta o:
1) przyczynie opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
10) W przypadku, o którym mowa w ust. 9, termin rozpatrzenia reklamacji/skargi przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 90 dni od daty jej otrzymania.
11) Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/reklamacji wysyłane jest do klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z klientem, przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę/reklamację w innej formie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.
12) Bank nie pobiera opłat za przyjęcie i rozpatrzenie skargi/reklamacji.
13) Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
1) Arbitra Bankowego – w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8 000 złotych;
2) Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Bankowego;
3) Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego;
4) Miejskich i powiatowych Rzeczników Konsumenta.
14.Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Plac Obrońców Warszawy 1; skr. Poczt. 419; 00-950 Warszawa. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Banku do Komisji Nadzoru Finansowego.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Różanie

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej